Kiểm tra kết nối internet bằng Javascript

2017-10-19

Để kiểm tra xem có đang kết nối với internet không trên Javascript khá là đơn giản, chúng ta có 2 cách:

navigator.onLine

Đây là cách đơn giản nhất, property onLine trong object navigator sẽ trả về true nếu user đang kết nối với internet và ngược lại

if (navigator.onLine) {
  // User đang kết nối với internet
}

Dùng sự kiện

Cách này thì ta thêm vào object window 2 thằng event là “offline” và “online” là xong:

window.addEventListener('online',  updateStatus);
window.addEventListener('offline', updateStatus);

function updateStatus() {
  // Callback function này được gọi khi user ngắt hoặc kết nối với internet
}